XXII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU” (2020)
REGULAMIN KONFERENCJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorami XXII Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej „Materiały i Technologie XXI wieku”, zwanej dalej konferencją, są Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” (główny organizator), Studenckie Koło Naukowe „TECHNOMAT” oraz Studenckie Koło Naukowe „SMART PRODUCTION” zwani dalej Organizatorami.
  2. Konferencja adresowana jest do wszystkich studentów i doktorantów krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych, których działalność naukowa wpisuje się w zakres tematyczny konferencji (patrz rozdział III „Tematyka konferencji”).
  3. W celu przeprowadzenia konferencji Organizatorzy powołują Komitet Naukowy, Komitet Organizacyjny oraz Komisje Konkursowe.
  4. W skład Komitetu Naukowego konferencji wchodzą samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Komitet ten sprawuje nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konferencji.
  5. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MATER-TECH”, a także przedstawiciele doktorantów, władz Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz władz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Komitet Organizacyjny konferencji powołuje Komisje Konkursowe, na podstawie przedstawionych recenzji dokonuje tematycznego podziału prac, zgodnie z regulaminem konferencji oraz rozpatruje ewentualne odwołania uczestników konferencji.
  6. Komisje Konkursowe sprawują nadzór nad przebiegiem obrad w sekcjach oraz: oceniają przedstawione prace, ogłaszają wyniki dla poszczególnych sekcji, przyznają i wręczają nagrody konkursowe.
 2. CELE KONFERENCJI
  1. Wymiana wiedzy i doświadczeń z dziedziny Inżynierii Materiałowej i dziedzin pokrewnych.
  2. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji pomiędzy studentami i doktorantami różnych uczelni.
  3. Popularyzacja przedmiotowych zagadnień naukowych wśród młodzieży przedakademickiej.
  4. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji oraz nabywanie wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, a także analizy i interpretacji uzyskanych wyników.
  5. Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów i technologii we współczesnym świecie.
 3. TEMATYKA KONFERENCJI
  • inżynieria materiałowa,
  • materiały metalowe,
  • materiały ceramiczne,
  • tworzywa sztuczne,
  • materiały kompozytowe,
  • obróbka cieplna, chemiczna i plastyczna metali,
  • odlewnictwo,
  • technologie otrzymywania materiałów,
  • technologie łączenia materiałów,
  • metody i techniki badań materiałów,
  • recykling materiałów,
  • ochrona środowiska,
  • inżynieria biomedyczna i biotechnologia,
  • fizyka, chemia, fizykochemia ciała stałego,
  • materiały funkcjonalne, nanomateriały,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • komputerowe wspomaganie procesów przemysłowych i inżynierii materiałowej,
  • oraz inne tematy pokrewne do wymienionych wyżej.
 4. FORMY UCZESTNICTWA I ZASADY PREZENTACJI
  1. Formy uczestnictwa:
   • Prezentacja multimedialna – ta forma uczestnictwa obejmuje prezentację wyników badań naukowych w formie prezentacji multimedialnej przed odpowiednią Komisją Konkursową (MS Power Point lub Prezi) – czas wystąpienia maksymalnie 11 min.
   • Prezentacja przy posterze – ta forma uczestnictwa obejmuje prezentację wyników badań naukowych w formie posteru (format A1) wraz z ustnym omówieniem przed odpowiednią Komisją Konkursową.
   Zgłaszający uczestnictwo mogą deklarować swoje preferencje co do formy prezentacji podczas rejestracji. W przypadku wystąpienia istotnych przyczyn organizacyjnych organizator może zaproponować zmianę formy prezentacji.
  2. Niezależnie od ilości autorów prezentowanego referatu (lub publikowanego artykułu) jako uczestnika konferencji uznaje się wyłącznie autora prezentującego. Autor prezentujący jest oceniany i ew. nagradzany. Nie przewiduje się wystąpień zespołowych.
  3. Każdy artykuł planowany do opublikowania w wydawnictwie konferencyjnym należy przesłać wraz z recenzją sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego nie będącego współautorem artykułu, zgodnie z załącznikiem 1 regulaminu.
  4. Prezentacje referatów planowo będą prowadzone w następujących sekcjach: sekcja studentów polskojęzyczna), sekcja doktorantów (polskojęzyczna), sekcja anglojęzyczna (doktoranci i studenci), sekcja posterowa doktorantów (język polski lub angielski), sekcja posterowa studentów (język polski lub angielski), sekcja „Inżynieria Produkcji” (polskojęzyczna). Organizator zastrzega sobie możliwość doraźnej zmiany ilości/nazw sekcji w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn organizacyjnych.
  5. Wybór referatów do konkretnych sekcji zostanie przeprowadzony przez Organizatora w oparciu o preferencje zgłaszających oraz weryfikację merytoryczną.
  6. Odpowiednie Komisje Konkursowe dokonają oceny zgłoszonych artykułów oraz przeprowadzonych prezentacji wg kryteriów ujętych w załącznikach 1 i 2.
 5. TERMINARZ KONFERENCJI
  • 01.03.2020 r. – 15.04.2020 r. – rejestracja na stronie internetowej konferencji.
  • 01.03.2020 r. – 30.04.2020 r. – nadsyłanie abstraktów do publikacji w wydawnictwie konferencyjnym.
  • 01.03.2020 r. – 15.05.2020 r. – nadsyłanie pełnych tekstów artykułów wraz recenzjami, do publikacji w wydawnictwie konferencyjnym.
  • Do 20.05.2020 r. – potwierdzenie przez Organizatorów zakwalifikowania prezentacji do danych sekcji (patrz niżej).
  • Do 20.05.2020 r. – nadsyłanie prezentacji.
  • 28.05.2020 r. – XXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa „Materiały i Technologie XXI wieku”.
 6. PUBLIKACJE I NAGRODY
  1. Wszystkie przesłane abstrakty oraz artykuły pełnotekstowe przesłane wraz z pozytywną recenzją, zostaną wydane w postaci elektronicznej monografii opatrzonej numerem ISBN.
  2. Autorzy wybranych artykułów zostaną zaproszeni do publikacji w wybranych punktowanych czasopismach MNiSW (po spełnieniu wymogów redakcyjnych). Wyboru artykułów do publikacji w czasopismach będzie dokonywać Organizator w odrębnym postępowaniu.
  3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, stanowiące zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.
  4. W każdej z sekcji prezentacji ustnych (studencka, doktorancka, anglojęzyczna, inżynierii produkcji) zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca. W sekcjach posterowych (doktoranckiej i studenckiej) zostaną przyznane nagrody za pierwsze miejsce.
 7. WYBRANE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  1. Zgłoszenie wraz z artykułem i recenzją należy przesłać za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na www.sesja.matertech.pl
  2. Prezentację należy przesłać drogą mailową na adres e-mail matertech.polsl@gmail.com
  3. Organizatorzy nie zapewniają druku posterów.
  4. Długość i format artykułu powinny być zgodne z formatką dostępną na www.sesja.matertech.pl.
  5. Przewidywany czas prezentacji referatu to maksymalnie 11 minut. Referat powinien być prezentowany z użyciem programów MS PowerPoint lub Prezi. Zaleca się również posiadanie kopii prezentacji w formacie .pdf na nośniku elektronicznym.
  6. Ewentualne pytanie prosimy kierować do Organizatorów:
   • Koordynatorzy konferencji: matertech.polsl@gmail.com
   • Główni koordynatorzy konferencji: dr hab. inż. Mateusz Kozioł (e-mail: Mateusz.Koziol@polsl.pl), inż. Magdalena Malczewska (e-mail: malczewska53@o2.pl).